“Flija në një krevat me burrin dhe nuk më prekte, natën dilte me shoqen greke”, gruaja ne lot rrëfen historinë rrënqethëse

Laureta është një nënë e re nga Pogradeci, e cila ka dy f ëmijë me bashkë shortin e saj Armandon. Martesa e tyre nuk ka fun ksionuar kurrë siç duhet dhe tashmë ajo kë rkon div o rcin.
Kjo hi stori u tra jtua sot në pro gramin “Shihemi në gjy q” të Eni Çobanit, në E Diela Shqiptare. Ba llë për ba llë ishin Laureta dhe nëna e saj znj.Sk ënderie.
Laureta shpjegoi se gjatë 8 viteve të martesës, ajo kishte konsumuar vetëm 4 muaj e gjysmë kohë fiz ike me bashk ëshortin, pasi ky i fundit jet onte dhe punonte në emi grim në Greqi, e më pas në Gjermani.

Ajo jetonte në një fshat të Pogradecit tek shtëpia e prindërve të Armandos. Mirëpo, tani vje hrrit e kanë përz ënë nga shtëpia dhe Laureta është det yruar të kthehet tek fam ilja e saj. E ëma, znj.Skënderie thotë se nuk ka mundësi ekonomike dhe as hapësirë fi zike për ta mb ajtur vajzën në shtëpi. Ajo këmbëngul që e bija duhet të kthehet tek vje hrrit, pavarësisht se ba shkëshorti nuk je ton në Shqipëri.
Laureta tregoi gjatë programit se në Maj të vitit 2015, ajo dhe bashkëshorti Armando shkuan në Gjermani. Aty qëndruan në shtëpinë e një tjetër fa milje. Sikurse thotë ajo vet, ata qëndronin në shtëpinë e një zonje g reke me dy fëm ijët dhe bashk ëshortin e saj. Kjo gr ua, shpj eguan nënë e bijë, ishte sho qe e Armandos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *