Lajm

16-vjeçari nga Tirana shkon me au tostop në Itali, do rëzohet në p olic

16-vjeçari nga Tirana shkon me au tostop në Itali, do rëzohet në p olic

Em igrimi është një pl a gë e the llë në sh oqërinë tonë që dita-ditës rr i t et akoma dhe më shumë, tani duke pë rfhirë dhë mo sh a t e reja, të cilat e shohin si shpr e së e vetme për të ar dh m en e tyre.

Dramë e dhi mbshme me një djalë të mi t u r nga Shqipëria, i cili nisi një udh ë ti m av e n tu rë të de ty ru ar nga Tirana deri në Itali, duke mos du ru a r më dh u n ën e të at i t.