Lajm

Po ju erdhi një teIefonatë nga Edi Rama, çfarë do i thonit ?

Kr yeministri Edi Rama, ka mba jtur fjalën e tij në As amblenë Ko mbëtare të Pa rtisë So cialiste.Rama e ni si fjalën e tij, duke thë në se P S ka arr itur një re zultat hi storik, me fi toren e ma ndatit të tretë, por se ky do të j etë edhe ma ndati më i vë shtirë.

Keto dite disa qytetare na kane py etur te be jme nje so ndazh dhe nje py etje per Edi Ramen, qe ne qo ftese Edi Rama ju telefonon, atehere ju cfare do i ke rkonit? Apo cfare do i th oshit? Normale qe nuk jane te gjitha pe rgjigjet e mira, pr andaj shpreh me ndimin tend ne l idhje me py etjen …