Lajm

Halit Bajrami, njeriu i Ramiz Alisë dhe mi ku i ng ushtë i Berishës py et: SALI ku e ç o ve th esarin e ar it?! Ja unë ju tregoj

Shaban Kryeziu ishte arr a ti s ur dr ejt Ze landës së R e. Qe he dh ur në Stamboll, kur st udentët shqiptarë shkonin në Ba shkimin So vjetik.

Një shqiptar, i cili kishte shk uar në Ze landën e R e, ka ko ntaktuar me Kr yeziun dhe disa he rë ka re fu z u ar k ërkesën për t’u ta kuar me Halit Bajramin