Lajm

Me lot në sy, e vetme dhe e heshtur: Nderron jete 5-vjeçarja pa prindërit në krah

Vogëlushja palestineze 5-vjeçare, prindërit e së cilës ush.tr.ia izraelite nuk i lejoi të shkojnë me të në op.era.ci.on, ka ndërruar jetë. Vogëlushja palestineze nga G.aza,

Aisha Lulu, e cila më në fund mori leje për udhëtim në Kuds për shkak të një oper.ac.ion.i të kom.pl.ik.uar në tru, u de.t.yrua të udhëtojë e vetme pasi autoritetet izraelite ref.uzu.a.n t’u japin leje prindërve të saj për ta shoqëruar.Ajo v.ua.n.te nga një së.m.un.dje në t.ru dhe v.d.i

q menjëherë pas ope.rac.io.nit. Aisha u det.yr.ua të lu.f.to.jë vetëm me së.mun.dj.en, në një inj.orim të pa.mës.hirs.hëm të marrëveshjeve ndë.rkom.b.ëtare, traktatet e të drejtave të njeriut, të drejtat e f.ëmijëve, të drejtën për shëndet dhe qasje në shërbimet shëndetësore në mënyrë të sigurt. Për shkak të rrethimit të G.azës nga viti 2007, qindra pacientë palestinezë kanë vd.ek.ur pasi u pe.nguan për të marrë trajtimin e duhur.