Lajm

Kastriot Myftaraj: Nëse Erodgan vjen në Shqipëri do ta V R A S(VIDEO)

Is lamo f obi Kastriot Myftaraj shpalos urre jtjen e tij f etare ndaj Komunitetit M usliman/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

B esimtarëve m uslimanë dhe ritualeve te tyre, të garantuara nga K ushtetuta l aike dhe Karta e të drejtave të njeriut për l irinë e shp rehjes dhe l irinë e pr aktikimit të f esë në p ublik.Ja cfare shkruan ai ne pr ofilin e tij ne f acebook:/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Sot o rganizata f etare z yrtare K omuniteti M ysliman i Shqipërisë, në bashkëpunim me shtetin, shk eli K ushtetutën në f uqi duke mb uluar me d inakëriGjatë r itualit të f aljes, m onumentin e Skënderbeut në sheshin që mban emrin e tij. Para m onumentit u vendos një m onitor i lartë mbi një sk elë, që m onumenti të mos dukej nga sheshi/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet