Lajm

E reja fυtet komрlet e zhνееѕhυr në ѕhatērνaηiη рraηë Рarlameηtit(VIDEO)

Ky është momenti kur një vajzë e re në kry eqy tetin italian, pasi a nko het për nx e htës inë e motit, heq të gjitha rro bat dhe futet e zh ve/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

shur në një sha t ërvan publik pranë par lame ntit të vendit, duke s ho kuar kalimtarët dhe or ganet e ren dit.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikoshVajza bëri disa xh iro e/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

zh vesh ur rreth shat ërv anit “Piazza Colonna”, thuaje ng jitur me par lamentin italian në Romë, para se të dë bohej nga p olicia.Pas vëre jtjes së of icer ëve e reja mbl edh rro bat dhe me buzëqeshje ndaj p olicëve nis të vishet./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet