Lajm

Nëna e 3 fëmijëve fIet për va.rësinë nga SE.KSI…: As 5 herë në ditë nuk më mj.aftonin, derisa ai më…

Një nënë fëmijësh ka folur për var ësinë e saj ndaj s.e.ksit duke thënë se mar/rëdhëniet “pesë herë në ditë” nuk ishin të mja/ftueshme. Nëna e tre fëmijëve Rebecca Barker ka zbu/luar se sjellja e pandr/eqshme e ka kons/umuar atë që nga viti 2014 dhe ka shkat/ërruar një marrëd/hënie./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

37-vjeçarja tha se ajo lutej vazhdimisht për s.e.ks. “Në rastin më të k/eq m/adje edhe të bërit marrë/dhënie s.e.ksuale pesë herë në ditë nuk ishte e mja/ftueshme. Ndj/eja sikur i gjithë tr/upi im e dës/hironte atë. 5 minuta më vonë e doja prapë”. JU /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Rebecca tha se ajo u ndje “e tu.rpëruar dhe vet/mitare”, duke qën/druar në shtëpi, sepse ajo nuk mund të ishte rreth njerëzve të tjerë. Et/ja për s.e.ks shka/tërroi marrëd/hënien e saj, sepse i das/huri i saj “nuk e kup/tonte” sj/elljen. “Ai më aku.zoi për tra.dhëti, ai men/donte se duhet të isha ndj/erë fa jtore për këtë dhe për këtë arsye kam da/shur të bëj s.e.ks me të”, tha ajo. Rebecca ishte di.agn/ostikuar me d.epr/esion pas lindjes së fëmijës së saj të tretë. V/arësia nga se.ksi nuk njihet nga NHS, por shpejt mund të mira/tohet si një çrreg/ullim i dh.embshëm nga Or.ganizata Bo.tërore e Sh.ëndetësisë. E Rebecca dëshiron që personat e va/rur nga s.e.ksi të marrin të njëjtën ndihmë si njerëzit të cilët janë të lidhur me alk.oo.lin. JU/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet