Lajm

Lu.f.tën e bëjnë shtetet, jo njerëzit! Një fa.milje iz.raeIite i dhuron ve.sh.kën të së.m.urës pa.lIestineze

Një gr.ua pa.les.tineze ka kryer me sukses tran.s.plant ve.shkash, pasi o.r.gani jetësor iu dhurua nga një familje iz.r.aelite, duke de.mons.truar kështu faktin se lu.f.tën e bëjnë shtetet dhe jo njerëzit. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

G.ruaja 58-vj.eçare u sh,p,ëtua në sajë të ve.hkës së 56-vje.çarit Yigal Ye.oshua, i cili nd.ërroi j.etë të hënën, pasi u g.o.dit me një tullë në k.okë gjatë t.r.azirave/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

. Gruaja e s.ë.murë, Randa Aw.eis, u shpreh tepër mi.rënj.ohëse ndaj gruas së të nd.jerit, e cila i dh.uroi ve.shkën e të shoqit dhe theksoi se tashmë ato janë “një f.ami.lje’. Yeh.oshua u su.l.mua ndërsa ishte duke sh.k.uar në shtëpi teksa pro.te.stuesit do.gj.ën disa sina.goga dhe sh.ka.tërruan disa au.t.omjete./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet