Lajm

Atο Kυrrë Nuk Flαsin/ Sa Shpesh Mαsturbοhen Femrαt? Përgjigjen Ndοshta Nuk E Prisni…!!!

Por një stu dim i fundit ka zbu luar se sa shpesh ma.stur bohen femrat, ndo nëse zako nisht nuk flasin për këtë temë.Bazuar në një studim amerikan të bot uar së fundmi në rev istën “Journal of S.ex Res earch”, femrat ma.sturb ohen mesa tarisht pesë herë në muaj, ndërsa meshkujt 12 herë.Një tjetër dif erencë mes dy gj inive është edhe sa i takon org.az mës gjatë rap orteve se.ks uale.Vetëm 29% e femrave e arrijnë atë, përk undër 75% të meshkujve./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet