Lajm

Ganimete Musliu ia vi zaton ze mrën PDK’së edhe në do kumente zy rtare

Deputetja e PDK’së, Ganimete Musliu, da shurinë për partinë e saj e ka shpr ehur edhe në një formular për re gjistrim në shë rbim të ins titucionit të Ku vendit të Re publikës së Kosovës./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Musliu në fushën ku i është kë rkuar de klarimi i pë rkatësisë po litike e ka sh ënuar : ‘MË E MIRA – PDK <3’. Ganimete Musliu ka dhë në edhe de taje të tjera në Fo rmularin për Br oshurën e Pa rlamentarëve./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet Deputetja e PDK’së, Ganimete Musliu, da shurinë për partinë e saj e ka shpr ehur edhe në një formular për re gjistrim në shë rbim të ins titucionit të Ku vendit të Re publikës së Kosovës.Musliu në fushën ku i është kë rkuar de klarimi i pë rkatësisë po litike e ka sh ënuar : ‘MË E MIRA – PDK <3’. Ganimete Musliu ka dhë në edhe de taje të tjera në Fo rmularin për Br oshurën e Pa rlamentarëve./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet