Lajm

Rita nga Shijaku na befason: Këtë nuk keni për ta besuar! Ja sa e thellë është

Kur është fjala për permasat zakonisht flitet ekskluzivisht për org anin gjen ital mashkullor. Ama pse nuk flitet edhe për femrat, a ekzistojnë dallime edhe te va gi at?/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ketu i keni përgjigjet: Duke pasur parasysh që ekzistojnë tra shësi dhe gjat ësi të ndryshme të pe nis it, shumica e meshkujve dhe e femrave interesohen se a ekziston dallimi në thellësi dhe gjerësi të vag jin ës.E sipas hulumtimit të vitit 1996, thellësia mesatare e org anit gjen ita l femëror sillet nga 6,86 deri në 14,81 centimetra. E sa i përket gjerësisë, ajo sillet nga 4,8 deri në 6,3 centimetra. Andaj shumë femra pranojnë që më me rëndësi u është trashësia, sesa gja t ësia e pen is it.Gjatë eks iti mit se k s ua l, va g ina e femrës mund të thellohet rreth 4 centimetra. Kjo do të thotë që nëse thellësia e va gji nës në gjendje normale është 11 centimetra, në gjendje të ek si uar do të jetë 15 centimetra. Por pse ndodh kështu?/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet