Lajm

Shkonin me grip, mjeku i shtr.inte dhe më pas i bënte diçka që këto gra po ‘çme.nden’: Nuk e b.esoni?

Kjo që do t’ju rrë.fejmë duket si një histori e pabe.sues.hme, por fak.ti.kisht ka ndod hur dhe ngja.rja është kthyer në lajmin e ditës, /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

sepse fajtori i dys.huar përfundoi në arr.est shtëpiak disa orë më parë. Për çfarë po flasim? Një mjek në Alba të Italisë aku.zohet se ka përdorur hipn.ozën për të përfituar nga pac.ientët e tij. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet