Lajm

Ke kru ajtje dhe erë të rë ndë “aty poshtë”? Me këto 3 pro dukte që ke në shtëpi s’do tu.rpërohesh më…!!!

Është e kotë të pre tendosh se nuk të ka ndodhur kurrë nëse je femër.Disa prej nesh i kanë këto pro.bleme dhe shpesh kanë tùrp të flasin me gjíne kòlogun e tyre.Por këto janë gjëra fizi ologjike dhe nuk ka asgjë të k.eqe me pranimin e tyre. Në mënyrë të veçantë, ne duam të flasim për erën e/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

k.eqe të pjesës int.ime të femres, një pro.blem që mùndòn shumë gra …Para se të fillojmë duhet të sqarojmë një gjë: të gjithë, meshkuj dhe femra, kemi një erë të veçantë në zonat int.ime.Por, për disa gra, kjo erë është më e fortë dhe shpesh shka kton si.klet. Shpesh përs hkruhet si “erë peshku” dhe shoqërohet me sekre.cione dhe / ose sk.uqje, të gjitha këto janë sim.ptoma të një inf.eksioni: kánd ídiáza ván dále./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet