Lajm

Biznesmeni Shqiptar: Kam nevoj për 1.000 puntor por shqiptarët nuk duan të punojne

thash ha jdeni t’ju fu s në punë, shkova në çdo shtëpi, u ta llën me mua! Kam n evojë për 1 mijë punëtorë i thashe! Biznesmeni bën de klaratën e f ortë…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Në Shqipni thonë Njerëzit janë të pa punë Këtu njerëzit janë de mbela Këtu njerëzit janë të pan de rshëm sepse Fishta paska thënë se fu karaja është i pan dershëm. Unë po të them në zo nën e Elbasanit kam shku shtëpi më shtëpi Katund më ka tund dhe në z onat më të va rfura sepse ashtu më kanë thënë se këto janë zo nat më të pr apambetura më të va rfëra, por askush nuk ka ardhur, janë ta ll me mu!/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet